Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności Fundacji Chronić Dobro

Niniejszy dokument stanowi wyraz dbałości o prawa osób, których dane osobowe Fundacja przetwarza. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności oraz wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) – zwanego RODO.

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

I

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Chronić Dobro, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków, identyfikujące się numerami KRS 0000524248, NIP 6762480740, REGON 123233140.

Jako Administrator danych osobowych Fundacja odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania tych danych, a także za ich bezpieczeństwo. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:

a) rozliczalności;

b) przejrzystości;

c) prawidłowości;

d) rzetelności;

e) integralności;

f) poufności.

II

Administrator przetwarza dane:

a) członków swoich władz , pracowników, współpracowników, kontrahentów i wolontariuszy,

b) osób, które przekazały darowiznę na rzecz Fundacji lub w inny sposób wsparły działania Fundacji,

c) osób, które skontaktowały się ze Fundacją za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;

d) beneficjentów działań Fundacji,

e) subskrybentów newslettera Fundacii.

W zależności od rodzaju relacji prawnej z Fundacją, zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny. Administrator przetwarza następujące dane: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, , dane dotyczące zaangażowania w działania Fundacji, dotyczące wsparcia finansowego, dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji z Fundacją, a w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające stosowne upoważniania.

III

Administrator przetwarza dane na podstawie:

a) udzielonej zgody (np. w celu przesłania newslettera),

b) zawartej umowy (np. w celu dostarczenia zamówionego towaru lub usługi),

c) uzasadnionego interesu prawnego (np. w celu pozyskania funduszy),

d) prawnych zobowiązań Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, z tym że skutkiem odmowy udzielenia zgody może być brak możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez fundację.

IV

Fundacja przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach:

a) przekazywania informacji o działaniach prowadzonych przez siebie i swoich partnerów,

b) zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych,

c) dobrania preferowanego sposobu komunikacji,

d) uzyskania finansowego wsparcia naszej działalności,

e) realizacji prawnych zobowiązań,

f) analizy skuteczność naszych inicjatyw i działań,

g) przechowywania historii Państwa wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji),

h) realizowania celów statutowych Fundacji.

V

Okres przetwarzania danych trwa tylko przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych uzyskanych na podstawie zgody trwa od momentu udzielenia zgody do czasu jej wycofania. Fundacja zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być tylko osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych.

VI

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do wycofania zgody.

Użytkownik może zrealizować wymienione uprawnienia poprzez wysłanie stosownego żądania na adres: fundacja@chronicdobro.org lub listem poleconym na adres siedziby Administratora danych. Administrator danych ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła ww. żądanie. Na działania Administratora danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII

Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: www.kultura.benedyktyni.com, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany wprowadzone w Polityce prywatności nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian Polityki prywatności Fundacja poinformuje, podając wiadomość na stronie www.kultura.benedyktyni.com. Kontakt z Fundacją w sprawach przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: fundacja@chronicdobro.org

Data zatwierdzenia Polityki prywatności: 24.05.2018 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania Polityki prywatności: 25.05.2018 r.