Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

XII Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre / 12th International Congress on Gregorian Chant AISCGre

*english version below

Informujemy, że Kongres AISCGre został już zakończony 09.09.2023 r.
Niżej udostępniamy linki do nagrań z koncertów śpiewu gregoriańskiego:

Domine, doce nos: https://www.youtube.com/watch?v=wguE6CeJVVU&t=6s;
Vulnerasti cor meum: https://www.youtube.com/watch?v=-cwdboVTY3A&t=142s.

Zapisy przyjmujemy do 27.08.2023.

Międzynarodowe Kongresy Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre to największe i najważniejsze na świecie spotkania znawców i miłośników śpiewu gregoriańskiego, odbywające się co 4 lata w różnych miastach Europy. Mają one na celu zacieśnianie współpracy międzynarodowej badaczy i muzyków praktyków śpiewu gregoriańskiego, wspólną praktykę tego śpiewu i dzielenie się wynikami badań, a także są okazją dla wspólnej modlitwy. W terminie 4-9.09.2023 w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu (Kraków) odbędzie się XII Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego zatytułowany: „Psallite sapienter. Psalmodia podstawą repertuaru śpiewu gregoriańskiego”. Temat ten będzie zgłębiany podczas wykładów oraz warsztatów. Wszystko to w międzynarodowym gronie złożonym z badaczy – pracowników naukowych uniwersytetów europejskich i z innych części świata – oraz śpiewaków, chórmistrzów, a także szerzej miłośników śpiewu gregoriańskiego.

Chorał gregoriański to nie tylko tradycja śpiewu liturgicznego kościoła rzymskokatolickiego wywodząca się ze średniowiecza. Chorał gregoriański – obok walorów duchowych – stanowi fundament klasycznej muzyki europejskiej. Współczesna melodyka, rytmika, a nawet tonalność wyewoluowały pośrednio z repertuaru gregoriańskiego. Na przestrzeni historii zatracono nierozerwalny związek słowa i muzyki chorału. Jednak w XX wieku, dzięki wytężonej pracy gregorianistów, semiologów, muzykologów oraz teologów, chorał gregoriański powrócił do świetności zarówno w środowisku liturgicznym, jak i w ogóle w ramach kultury współczesnej. W „Konstytucji o liturgii” (Sacrosanctum concilium) uchwalonej przez Sobór Watykański II, a ogłoszonej przez papieża Pawła VI w 1963 r., w rozdziale poświęconym muzyce zostało zapisane, że: „chorał gregoriański jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej i w liturgii powinien on zajmować pierwsze miejsce” (źródło: SC 116). Nowe odkrycia muzykologiczne w dziedzinie rekonstrukcji śpiewu gregoriańskiego oraz interpretacji jego zapisu przyniósł o. Eugène Cardine OSB oraz jego uczniowie. W 1975 r. założyli oni Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – AISCGre. Stowarzyszenie zrzesza obecnie około 500 członków (osób i instytucji) w 26 krajach, nie tylko europejskich, lecz także z Izraela, USA, Ameryki Centralnej i Południowej, z Japonii oraz Korei Południowej.

AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego)

AISCGre zostało powołane przez grupę siedmiu osób 27 lutego 1975 r. w Rzymie. Celem grupy była kontynuacja i popularyzacja kierunku semiologicznego zapoczątkowanego przez o. Eugène’a Cardine’a OSB. Cardine OSB był od 1952 r. profesorem paleografii gregoriańskiej przy Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. W 1968 r. wydał (we współpracy z Godehardem Joppichem i Rupertem Fischerem) swe fundamentale dzieło Semiologia gregoriana, stanowiące efekt wieloletniej pracy badawczo-dydaktycznej. Ustalenia tam zawarte znajdowały posłuch w różnych miejscach formacji muzyki sakralnej oraz w praktyce kościołów i klasztorów. Samemu o. Cardine’owi leżało na sercu, aby popularyzacja semiologii w teorii oraz praktyce spoczywała na wielu barkach. W liście towarzyszącym założeniu AISCGre obwieszczał, że prace naukowe, które należy podjąć znacznie przewyższają możliwości jednego badacza. Zadaniem Stowarzyszenia stała się zatem w oczywisty sposób współpraca i wymiana poglądów kolejnych naukowców kształconych w tej dziedzinie.

Więcej informacji o AISCGre: kliknij tutaj.

XII Kongres zaplanowany jest w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, które będzie naturalnym i nieprzypadkowym gospodarzem kolejnego Kongresu. Benedyktyni odegrali kluczową rolę w tworzeniu zrębów średniowiecznej Europy, a codzienny śpiew Liturgii Godzin oraz śpiewy mszalne stały się oficjalnym śpiewem Kościoła Zachodniego, dlatego zachowane do dziś najstarsze zapisy tego śpiewu pochodzą ze środowisk benedyktyńskich. Św. Benedykt w swojej Regule wielką wagę przywiązuje do śpiewania psalmów. Znamienny jest tu XIX rozdział Reguły, który mówi m.in.: „Pamiętajmy zawsze, co mówi prorok: «Służcie Panu w bojaźni» i znowu: «Śpiewajcie rozumnie» oraz «Będę Ci śpiewał wobec aniołów.» Zastanówmy się więc, jak należy zachować się w obecności Boga i Jego aniołów i tak przystąpmy do śpiewu, aby myśl nasza była zgodna z naszym głosem.” (RB 19,3-7).

Duchowość benedyktyńska wywodzi się z najwcześniejszych przejawów życia konsekrowanego w Kościele. Cechą naczelną duchowości monastycznej jest „bycie z Bogiem”, do którego mnich dąży przez metanoię, czyli codzienne nawracanie się. W Opactwie tynieckim ważnym środkiem do osiągnięcia metanoi jest tradycja wykonywania, interpretowania i badania chorału gregoriańskiego, która dzięki temu jest w Opactwie cały czas żywa, m.in. poprzez działanie scholi Benedyktynów. Konsekwentne pielęgnowanie przez Benedyktynów tynieckich tradycji chorału gregoriańskiego jest niezwykle cennym i unikalnym w skali światowej zjawiskiem. Z tych powodów Opactwo Benedyktynów w Tyńcu można bez wątpienia nazwać sercem tradycji śpiewu gregoriańskiego w Polsce.

Zapraszamy na rekonesans: Chorał gregoriański w wykonaniu Benedyktynów tynieckich.

Kontakt ws. szczegółów:

Marta Sicińska

Telefon: +48 507 458 263

E-mail: kongrestyniec@gmail.com

FB: XII Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre

The AISCGre International Congresses on Gregorian Chant are the world’s largest and most important meetings of experts and enthusiasts of Gregorian chant, held every four years in various European cities. They aim to strengthen international cooperation between scholars and musicians practicing Gregorian chant, to perform Gregorian chant together, to share the results of research, and to pray together through Gregorian music. The 12th International Congress on Gregorian Chant will be held on September 4-9, 2023 at the Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow), entitled: ‘Psallite sapienter. Psalmody as the basis of Gregorian Chant repertory. This theme will be elaborated in lectures as well as workshops. All this in an international group composed of researchers – academics from European universities and from other parts of the world – as well as singers, choirmasters, and, more broadly, enthusiasts of Gregorian chant. 

Gregorian chant is not only the sacred singing tradition of the Roman Catholic Liturgy, originating in the Middle Ages. Gregorian chant – besides the spiritual values – is first and foremost the foundation of classical European music. Modern melodic, rhythmic, and even tonality have evolved indirectly from the Gregorian repertoire. Throughout history, the inseparable link between the word and music of the chant was slowly lost. In the twentieth century, however, thanks to the dedicated work of gregorianists, semiologists, musicologists, and theologians, Gregorian chant has been restored to its grandeur both in the liturgical environment and in general within contemporary culture. In the ‘Constitution on the Liturgy’ (Sacrosanctum Concilium) enacted by the Second Vatican Council and promulgated by Pope Paul VI in 1963, the chapter on music states that: “The Church acknowledges Gregorian chant as specially suited to the Roman liturgy: therefore, other things being equal, it should be given pride of place in liturgical services” (source: SC 116). New musicological discoveries in the reconstruction of Gregorian chant and the interpretation of its notation were brought by Fr Eugène Cardine OSB and his students. In 1975, they founded the International Society for Studies in Gregorian Chant – AISCGre. The Society now has about 500 members (individuals and institutions) in 26 countries, not only European but also from Israel, the USA, Central and South America, Japan, and South Korea.

We accept the inscriptions until 27.08.2023.

AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – The International Society for Studies of Gregorian Chant)

AISCGre was founded by a group of seven people on February 27, 1975, in Rome. The aim of the group was to continue and popularise the semiological approach initiated by Fr Eugène Cardine OSB. Cardine OSB had been a professor of Gregorian paleography at the Pontifical Institute of Sacred Music in Rome since 1952. In 1968, he published (in collaboration with Godehard Joppich and Rupert Fischer) his fundamental work Semiologia gregoriana, the result of years of research and didactics. His findings had an impact in various places of sacred music formation and in the practice of churches and monasteries. Fr Cardine himself was concerned that the popularisation of semiology in theory as well as in practice should rest on many shoulders. In a letter accompanying the founding of the AISCGre, he proclaimed that the research work to be undertaken far exceeded the capacity of a single researcher. The task of Society, therefore, clearly became one of cooperation and exchange of views of further researchers trained in the field.

The 12th Congress is scheduled to take place at the Benedictine Abbey in Tyniec, which will be the natural and uncoincidental host of the next Congress. The Benedictines played a key role in laying the foundations of medieval Europe, and the daily chant of the Liturgy of the Hours and the Mass chants became the official chant of the Western Church, which is why the oldest surviving records of this chant come from the Benedictine milieu. St Benedict attaches great importance to the singing of the Psalms in his Rule. The nineteenth chapter of the Rule is significant in this matter. It states, among other things: “We must always remember, therefore, what the Prophet says: ‘Serve the Lord with fear’ (Ps 2:11), and again, ‘Sing praise wisely’ (Ps 46[47]:8); and, ‘In the presence of the angels I will sing to you’ (Ps 137[138]:1). Let us consider, then, how we ought to behave in the presence of God and his angels, and let us stand to sing the psalms in such a way that our minds are in harmony with our voices”. (RB 19:3-7). 

Benedictine spirituality derives from the earliest manifestations of consecrated life in the Church. The main characteristic of monastic spirituality is ‘being with God’, which the monk strives for through metanoia, that is daily conversion. At the Abbey of Tyniec, an important means of achieving metanoia is the tradition of performing, interpreting, and studying Gregorian chant, which is thus constantly alive at the Abbey, among others through the Benedictine schola. The consistent preservation of the Gregorian chant tradition by Benedictines of Tyniec is an extremely valuable and unique phenomenon on a world scale. For these reasons, the Benedictine Abbey in Tyniec can undoubtedly be called the heart of the Gregorian chant tradition in Poland.

Please consult: Gregorian chant performer by the Benedictines of Tyniec.

Contact:

Marta Sicińska

Phone: +48 507 458 263

E-mail: kongrestyniec@gmail.com

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Patronaty medialne:

Gość niedzielny: Tyniec zaprasza na XII Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego

wDrodze: Patronujemy XII Międzynarodowemu Kongresowi Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre

fffddfsdfsdvs


Muzyk.net – zapowiedź medialna:
https://muzyk.net/harmonia-i-duchowosc-xii-miedzynarodowy-kongres-spiewu-gregorianskiego-w-opactwie-benedyktynow-w-tyncu/

Muzyk.net – wywiad:
https://muzyk.net/odkryj-tajemnice-choralu-gregorianskiego-rozmowa-ekspertow/ 


EWTN Polska: nagrania koncertów:
Domine, doce nos: https://www.youtube.com/watch?v=wguE6CeJVVU&t=6s
Vulnerasti cor meum: https://www.youtube.com/watch?v=-cwdboVTY3A&t=142s

 

Tyniec TV: https://tyniec.tv/

 

STACJA S7: To szczególne wydarzenie dla miłośników śpiewu gregoriańskiego. Niebawem międzynarodowy kongres!